A 2019. szeptember 30.-a előtt hatályos Általános Szerződési Feltételeket itt olvashatja:

Érvényes 2015. október 12-től

Jelen Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban: ÁSZF, tartalmazzák a Nouvelle Media Kft. által a faktor.hu domain név alatt működő honlap oldalain értékesített hirdetési felületekre vonatkozó, Szolgáltató és a Hirdető és/vagy Megbízó között létrejött, szerződésekkel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

I. Definíciók

a) Szolgáltató: aki a Hirdetés közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel) rendelkezik, ezek segítségével a Hirdetést megismerhetővé teheti, és a reklámfelületet értékesítheti. Jelen ÁSZF vonatkozásában Szolgáltató a Nouvelle Media Kft.

b) Hirdető: akinek érdekében a Hirdetés közzétételre kerül, illetve aki a saját érdekében a Hirdetést illetve annak közzétételét a Szolgáltatótól közvetlenül vagy közvetve megrendeli.

c) Megbízó: Amennyiben a Hirdető saját érdekében rendeli meg a reklám közzétételét a Szolgáltatótól, úgy a Hirdető azonos a Megbízóval, amennyiben a reklám közzétételét a Hirdető megbízásából ügynökség, vagy bármely más közvetítő rendeli meg, úgy a reklámot a Hirdető megbízásából a Szolgáltatótól ténylegesen megrendelő ügynökség, közvetítő vagy bármely más harmadik személy jogalany minősül Megbízónak.

d) Hirdetés: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Hirdető neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

e) Reklámstatisztika: a Szolgáltató által használt mindenkori hirdetés kiszolgáló rendszer által előállított, a reklámok kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti, megjelenés- (AV), egyedi látogató (UV) és kattintási (CT) számát napi elosztásban rögzítő statisztika.

f) Speciális hirdetés: speciálisnak minősül minden olyan hirdetés, mely az árlistában szereplő normál, rögzített méretű hirdetésektől eltér, és/vagy eltakarja a tartalmat, megszakítja az oldal letöltődését, megakasztja az oldal rendeltetésszerű használatát, vagy megjelenése az oldal kódjába való beavatkozást igényel.

g) Politikai reklám: valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett hirdetés. A mindenkori kormány, a hozzá tartozó minisztériumok, háttérintézmények, költségvetési szervek és közhasznú szervezetek, a politikai pártok, vagy a politikai pártokkal együttműködő, illetve azok tevékenységét bíráló szervezetek népszavazás, ill. kampányidőszaktól független egyedi kommunikációja esetében a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyedi elbírálás alapján döntsön az adott hirdetés besorolásáról.

h) Listaár: A hirdetési díjszabás alapja, vagyis az egyes hirdetési felületekre megadott, a faktor.hu honlapon publikált ár.

i) Net-net ár: a Hirdetés a Szolgáltató mindenkori Listaárait tartalmazó tarifatáblázatban szereplő listaárának felárakkal növelt, kedvezményekkel és ügynökségi jutalékkal csökkentett ÁFA nélküli ára.

j) Teljesítés: a Hirdetés, Szolgáltató általi szerződésszerű közzététele. Teljesítés lehet részteljesítés is, ami abban az esetben fordul elő, amikor a Hirdetés közzététele több hónapot is érint, és az egyes hónapokban közzétett Hirdetések úgynevezett részteljesítései a teljes megrendelésnek.

k) Üzleti titok: minden olyan írott, szóbeli, elektronikus információ, adat, irat, amelyek Felek együttműködése során különösen Felek működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban a Felek tudomására jut.

II. A megrendelés folyamata

1. A Szolgáltató médiájában található reklámfelületeken a Hirdetések a Szolgáltató és a Hirdető vagy Megbízó közötti egyedi megrendelések alapján kerülnek közzétételre. A Hirdető vagy Megbízó és a Szolgáltató közötti szerződést ezen egyedi megrendelés és jelen ÁSZF együttesen képezi. Az egyedi megrendelés aláírásával a Hirdető vagy Megbízó jelen ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak tekinti.

2. Az egyedi megrendelések létrejötte: A Szolgáltató ajánlati felhívására (továbbiakban: „Médiaajánlat”) a Hirdető vagy Megbízó írásban (levélben, faxon vagy e-mailen) megrendelési igényt juttat el a Szolgáltatóhoz. Hirdető vagy Megbízó megrendelési igényét a Szolgáltató e-mailen vagy faxon visszaigazolja, amennyiben azt a rendelkezésére álló információk alapján teljesíthetőnek ítéli. Jelen ÁSZF eltérő rendelkezésének hiányában az igény visszaigazolásával jön létre Felek között a megrendelés. A megrendelés létrejötte elengedhetetlen feltétele a Hirdetés közzétételének.

3. Szolgáltató előzetes kérésére Hirdetőnek vagy Megbízónak a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően meg kell neveznie a Hirdető vállalkozását, székhelyét, valamint közölnie kell adószámát és bankszámlaszámát, kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, a Hirdetés témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a választott felületeket, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját, méretét és a fizetés módját, valamint az adott megrendeléshez a Szolgáltató által szükségesnek minősített további adatokat. Amennyiben a Hirdető vagy Megbízó a fenti adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy Szolgáltató nem köteles a megrendelés visszaigazolás elkészítésére és így a szerződés megkötésére.

4. Hirdető vagy Megbízó cégszerű aláírásával megküldött megrendelési igényét Szolgáltató írásban (levél, fax, e-mail) Hirdetőnek vagy Megbízónak visszaigazolja, mellyel létrejön Felek között a megrendelés. Az így létrejött megrendelés részét képezi jelen ÁSZF.

5. Amennyiben a Hirdető vagy Megbízó a Hirdetés megjelenési idejét és a hirdetési felület típusát előzetesen befoglalta a Szolgáltatónál, azonban 7 nappal a befoglalt időszak kezdete előtt a megrendelés nem születik meg a II./2. pontban leírt módon, és a Szolgáltató jelzésére Hirdető vagy Megbízó 1 munkanapon belül nem reagál, úgy az általa befoglalt hely és időpont felszabadul és azt a Szolgáltató szabadon értékesítheti. Az egyedi, időszakos rovatok/tartalmak esetében a Szolgáltató további egyedi feltételek meghatározására jogosult.

6. Hirdető és/vagy Megbízó tudomással rendelkezik arról, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) értelmében az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termékekre vonatkozó Hirdetés csak akkor tehető közzé, ha a Hirdető nyilatkozatot tesz arról, hogy a reklámozandó termék előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik- e, a vizsgálatot elvégezték-e és az alapján a termék forgalomba hozható-e vagy arról, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá. Hirdető kötelezi magát arra, hogy az erről szóló nyilatkozatot az megrendelési igénnyel egyidejűleg megteszi. A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a Hirdetést, amíg a Hirdető nem tesz eleget nyilatkozattételi kötelezettségének.

IV. Hirdetési anyagok leadása

1. A Hirdetőnek vagy Megbízónak a Hirdetés megrendeléshez a IV. pontban rögzítetteknek megfelelő, kész kreatívot kell küldenie. Az anyag leadási határideje a kampányindulás előtti 3 munkanap. A részletes anyagleadási és technikai specifikációk elérhető a Szolgáltató mindenkori holnapján, de Hirdető vagy Megbízó kérésére Szolgáltató értesíti róla a Hirdetőt. Speciális hirdetés esetén Szolgáltató jogában áll a határidőt növelni, amelyről Hirdetővel vagy Megbízóval egyeztet.

2. Amennyiben az anyag átadása után a Hirdető vagy Megbízó a Hirdetés tartalmán vagy megjelenési módján változtatni kíván, úgy köteles ennek bejelentésekor új kreatívról is gondoskodni. A módosítási igény írásbeli bejelentésének és az új kreatív átadásának az anyagleadási határidőig meg kell történnie.

3. Amennyiben a módosítást a Szolgáltató nem fogadja el, úgy a módosítási igény kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül írásbeli visszajelzést küld.

4. Ha a módosítási igény bejelentése után az új anyagot a Hirdető vagy Megbízó az anyagleadási határidőre nem küldi meg, akkor a Szolgáltató az egyedi megrendelés szerinti ellenértékre jogosult, függetlenül attól, hogy a Hirdetés eredeti vagy módosított formájában, illetve egyáltalán nem jelenik meg. Ha a késedelem miatt a változtatás a Szolgáltató saját megítélése szerint nem hajtható végre, úgy a Szolgáltató az eredeti Hirdetést teszi közzé, vagy – a Hirdető vagy Megbízó kifejezett, írásbeli kérésére – a közzétételt mellőzi, de a Hirdető vagy Megbízó ez esetben is köteles a Hirdetés teljes árát megfizetni.

5. A Hirdetés szövegmennyisége, megfogalmazása, grafikai megoldása tekintetében a Hirdető vagy Megbízó kérésére Szolgáltató ingyenes szakmai véleményt adhat. A Szolgáltatónak nem kötelezettsége továbbá vizsgálni, hogy a Hirdetés a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel-e. Az ingyenes véleményadással kapcsolatban a Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár, és fenntartja a jogot arra, hogy a véleményadás terjedelmét belátása szerint korlátozza.

6. Hirdető vagy Megbízó tudomásul veszi, hogy a Médiaajánlatban szereplő összegek csak a Hirdetés közzétételének árára vonatkoznak, így amennyiben a Hirdető vagy Megbízó a Hirdetés előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával a Szolgáltatót bízza meg, ezt a Szolgáltató egyedi, külön díjazásért vállalja.

7. Hirdető kijelenti, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), nem ütközik a Grtv és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba, valamint az Önszabályozó reklámtestület iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba. Hirdető tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, vizuális és akusztikus megjelenítéséért, a Hirdetésben közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Hirdetés által történő megsértéséért kizárólag a Hirdetőt terheli felelősség teljes körűen. Amennyiben harmadik személy vagy hatóság a Szolgáltatónál a Hirdető tevékenységével vagy a Hirdetés tartalmával kapcsolatban kártérítési igényérvényesítéssel lép fel vagy eljárást indít, úgy a Hirdető köteles a Szolgáltatót a kártérítés és az azzal összefüggésben felmerült költségek alól mentesíteni, az eljárásba belépni, és az esetleges kiszabott szankciók (pl. bírság) alól Szolgáltatót mentesíteni és tevékenységéért jótállni.

V. A Hirdetés közzététele

1. Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt hirdetéseket a www.faktor.hu oldalon az adott technikai és esztétikai kivitelben jeleníti meg. A Hirdető tudomásul veszi, hogy Hirdetéseiben nem használhatja fel a Szolgáltató által képviselt médium emblémáját, betűtípusát, tördelését és a Hirdetés nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az adott médium szerkesztősége által készített anyag lenne.

2. A Szolgáltató a Hirdetés kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartami hibák megjelenés előtti korrigálása a Hirdető vagy Megbízó felelőssége. A speciális hirdetések tesztelésénél az alábbi legfőbb kritériumok az irányadóak: - cookie (egy felhasználó egy nap egyszer találkozzon a hirdetéssel) - bezárhatóság (bezár gomb) – kikapcsolt hang (Be/kikapcsoló gomb) - céloldal (a kreatívnak alapesetben kattinthatónak, és létező céloldalra vezetőnek kell lennie) - max. 8 másodpercig zavarhatja az oldal funkcióit - a logót nem takarhatja - méret (max. 50 kbyte).

3. A Hirdető vagy Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben „Run-of-Site” elhelyezést rendel meg, úgy a Hirdetés elhelyezését a Szolgáltató határozza meg. A megjelenés eloszlása ilyenkor a Szolgáltató által meghatározott felületek között automatikus, tehát a rendelkezésre álló szabad felületeken az Adszerver rendszere véletlenszerűen osztja el a megjelenéseket. A Hirdető tudomásul veszi továbbá, hogy a Hirdetés vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat.

4. A Hirdető vagy Megbízó tudomásul veszi, hogy meghatározatlan helyre szóló megrendelés esetén az adott weboldalon konkurens Hirdetés mellé is kerülhetnek és ezért a Szolgáltatóval szemben kártérítés iránti igény nem érvényesíthető.

5. A Hirdető vagy Megbízó a megrendelt kampányok esetén kérhet konkurencia kizárást, ami annyit jelent, hogy adott oldalon, egyazon oldalletöltés esetén hirdetése nem jelenik meg az általa megnevezett versenytársa hirdetésével együtt. A Megbízó ezt az igényét a kampány megrendelésekor köteles jelezni. Szolgáltató a Hirdető vagy Megbízó által a fenti módon leadott megrendelés esetén 10% felárat számít fel. Szolgáltató fenntartja a jogot a konkurencia kizárás igény elutasítására.

6. Ugyanazon Hirdető különböző termékeinek egyazon oldalon való elhelyezése nem kizárható vagy kifogásolható.

7. Speciális hirdetés elhelyezést a Szolgáltató felár ellenében vállalja. Amennyiben az egyeztetés ellenére a Hirdetés nem a kért speciális helyen jelenik meg, úgy Szolgáltatóval szemben kárigény nem érvényesíthető, azonban a megállapodásban megjelölt speciális helyért számított felárat Szolgáltató nem érvényesíti. A speciális elhelyezési lehetőségekről Szolgáltató tájékoztatja Hirdetőt vagy Megbízót.

8. Szponzorálás esetén a szponzor nevét, illetve az általa megnevezni kért megjelölést úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a szponzorálás tényéről a Szolgáltató minden fogyasztója tudomást szerezzen.

9. Nyereményjáték hirdetése esetén a nyereményhez kapcsolódó minden, hatósági bejelentés megtétele, hatósági engedély megszerzése és az adójellegű vagy más költség vagy fizetési kötelezettség kizárólag a Hirdetőt vagy Megbízót terheli, azok megfizetésére a Szolgáltató semmilyen kötelezettséget nem vállal. Nyereményjáték hirdetése esetén a nyertesek kiértesítésével kapcsolatos valamennyi feladat, és minden ahhoz kapcsolódó költség a Hirdetőt vagy Megbízót terheli.

10. Több Hirdetőnek ugyanazon hirdetésen belül történő megjelenése esetén Szolgáltató jogosult felárat felszámolni, ami függ harmadik fél számától és a hirdetési felületen elfoglalt helyének méretétől.

11. Politikai hirdetés esetén a Szolgáltató “Fizetett politikai hirdetés” felirattal jelöli meg a Hirdetést.

12. Politikai hirdetés esetén a listaárból kedvezmény nem adható. A politikai hirdetés nem minősül társadalmi célú reklámnak, esetében TCR kedvezmény nem igényelhető, és átkattintás (CT) alapon sem rendelhető. A hirdetések foglalása a megrendelések beérkezésének sorrendjében történik.

13. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyedi mérlegelés alapján a teljesítés megkezdése előtt, előre fizetési igénnyel éljen.

14. A Hirdető vagy Megbízó felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok minőségéből vagy hiányából fakad.

15. Reklamációt az adott hirdetést megjelenésétől számított 7 naptári napon belül lehet bejelenteni. Szolgáltató reklamációt csak írásban fogad el.

16. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a hirdetési feltételek változtatására.

VI. A Hirdetés visszautasítása

1. A Hirdető tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan Hirdetés, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti harmadik személy jogait vagy a Magyar Reklámetikai Kódex normáit. Az ilyen jellegű, valamint a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint: (a) a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, (b) a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sértő, (c) technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, valamint (d) a Szolgáltató saját felületeinek, közleményének megtévesztő látszatát keltő; (e) illetékes hatóság által – akár hivatalos, akár informális úton – kifogásolt; (f) jelen ÁSZF bármely pontját sértő Hirdetés nem tehető közzé.

2. A Szolgáltató a Hirdetés közzétételének feltételéül szabhatja, hogy a Hirdető a Grtv. alapján szerezze be az eljáró hatóság, illetve a bíróság jogerős határozatát arról, hogy a közzétételre szánt Hirdetés – annak közzététele esetén – nem ütközne a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezésekbe. Ebben az esetben a jogerős határozat átadásáig a Szolgáltató még abban az esetben sem köteles közzétenni a Hirdetést, ha az egyedi megrendelés már létrejött. A Hirdető vagy Megbízó ezzel kapcsolatban semminemű kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

3. Amennyiben a Hirdető vagy Megbízó vitatja a Szolgáltató azon álláspontját, amely szerint a Hirdetés szövege a Magyar Reklámetikai Kódex, a gazdasági hirdetések és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, illetve más jogszabály, valamint más illetékes hatóság rendelkezéseibe ütközik, és Hirdető vagy Megbízó a Hirdetés megjelentetéséhez ragaszkodik, a Szolgáltató kikérheti az Önszabályozó Reklámtestület állásfoglalását. Amennyiben a Hirdetés szövegének vitás része a vállalkozás neve, megjelölése, illetve árujelző (ideértve a védjegyet és földrajzi árujelzőt), úgy Szolgáltató bármikor követelheti az erre vonatkozó jogosultságot igazoló okirat (pl. védjegyokirat) bemutatását.

4. A Speciális hirdetések közzétételét a Szolgáltató csak a végleges kreatív tesztelése után vállalja. Tehát érvényes megrendelés ellenére is fenntartja a jogot a megjelentetés visszautasítására, vagy változások kérésére.

5. Amennyiben a Hirdetés megjelenítését Szolgáltató azért tagadja meg, mert azzal szemben az illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emelt, a Hirdető vagy Megbízó köteles a Hirdetést a Szolgáltató kérésének megfelelően, az erre irányuló kérés kézhezvételétől számított 5 napon belül saját költségén átdolgozni. Az ebből adódó esetleges késedelmes teljesítés Szolgáltatónak nem róható fel.

6. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra a IV/7. pont megsértése, illetve a Hirdetés jogszabályba, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe ütközése miatt kerül sor, és az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülményre az egyedi megrendelés megkötését követően derül fény, úgy a Hirdető vagy Megbízó köteles a Szolgáltatónak a Hirdetés teljes net-net árának megfelelő összegű kötbért fizetni.

7. A jelen fejezetben meghatározott esetekben Szolgáltatót semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli.

VII. Hirdetési díjak

1. Szolgáltató önálló hirdetési árlistát (tarifatáblázatot) alkalmaz, melyet honlapján közzétesz. A mindenkori érvényben lévő tarifatáblázat tartalmazza a hirdetési árakat, a technikai adatokat, valamint a reklámfelületek méreteit és ezek árait.

2. A Hirdető vagy Megbízó leköthet a tárgyévre kedvezményt biztosító hirdetési mennyiséget. A kedvezményt biztosító hirdetési mennyiség lekötését a Szolgáltató pénzügyi biztosíték rendelkezésre bocsátásához kötheti. Ebben az esetben Hirdető vagy Megbízó már az első Hirdetés árát is kedvezményesen fizetheti. Amennyiben a Hirdető vagy Megbízó a tárgyévre előre lekötött mennyiséget részben lemondja, a kedvezmények rendszere a ténylegesen leadott Hirdetés mennyiségének függvényében változik, esetleg a kedvezmény elvész. A kedvezmények rendszere az éves keretszerződésekben vagy az egyedi megrendelésekben meghatározott módon érvényesíthető, illetve módosítható. Ez esetben a Hirdetőnek vagy Megbízónak a korábban kedvezményesen kifizetett Hirdetések díját az éves keretszerződésekben vagy az egyedi megrendelésekben meghatározott módon ki kell egészítenie. Ugyanígy kell elszámolni abban az esetben, ha az év végi összesítéskor a Szolgáltató kimutatja, hogy a Hirdető vagy Megbízó a kedvezmény igénybevételekor vállalt Hirdetési mennyiséget nem tette közzé.

3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa. A hirdetési árak megváltoztatása esetén a Szolgáltató az új árakat a változás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal köteles saját holnapján közzétenni és Hirdetőinek és Megbízóinak megküldeni. A változások közzététele előtt létrejött megrendelések esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – Szolgáltató a régi árakat alkalmazza.

VIII. Lemondás és módosítás

1. A már megrendelt Hirdetést a Hirdető vagy Megbízó jogosult a tervezett megjelenés előtt legkésőbb 15 nappal írásban, további jogkövetkezmények nélkül lemondani vagy azt módosítani. Felek ettől az egyedi megrendelésben eltérhetnek.

2. A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen munkaidőben (9-17 óra között) a lemondásról szóló értesítés a Szolgáltatóhoz megérkezett. Amennyiben a lemondás munkaszüneti napon, vagy munkanapon a munkaidő végét követően érkezik Szolgáltatóhoz, akkor a lemondás időpontjának a következő munkanap minősül.

3. Lemondás és módosítás csak írásban (telefaxon vagy ajánlott, illetve elektronikus levélben) történhet, melynek tudomásulvételét, Szolgáltató minden esetben írásban visszaigazolja legkésőbb a kézhezvételt követő munkanapon. Az esetleges reklamáció alapja a visszaigazolás. Azon módosításokat, illetve lemondásokat, amelyek nem kerültek visszaigazolásra és a Hirdető vagy Megbízó nem rendelkezik az elektronikus, fax, illetve postai visszaigazolással, el nem fogadottnak kell tekinteni, és az ebből fakadó károk a Hirdetőt vagy Megbízót terhelik.

4. A Hirdető vagy Megbízó nem jogosult a lemondott reklámfelületet egy másik Hirdetőnek átadni, kivéve, ha Szolgáltató írásban elfogadja az új Hirdetőt, ekkor a Szolgáltató eltekint a lemondó Hirdető vagy Megbízó fizetési kötelezettségétől.

5. A lemondási és módosítási határidő elteltét követően a megjelenés időpontjára vonatkozó lemondási, módosítási igények teljesítésére a Szolgáltató nem kötelezhető.

6. A Hirdető vagy Megbízó tudomásul veszi, hogy a megrendelés lemondása esetén, a lemondással érintett hirdetések kedvezménnyel csökkentett hirdetési díjának alább részletezett mértéke kötelezően fizetendő,
- a kampány tervezett indulása előtti 15. és 8. munkanap között 10%-a,
- a kampány tervezett indulása előtti 7. és 3. munkanap között 30%-a,
- a kampány tervezett indulása előtti 2. munkanapon és azt követően 100%-a fizetendő.

7. A Hirdető vagy Megbízó tudomásul veszi, hogy a megrendelés átütemezése esetén az átütemezéssel érintett hirdetések díjának 10%-a fizetendő. Amennyiben Hirdető vagy Megbízó időtartam alapon vásárolt megjelenések átütemezését kéri a kampány tervezett indulása előtti 7. munkanapon vagy azt követően, a Szolgáltatónak jogában áll azt a megrendelés lemondásaként kezelni, a Megbízó pedig köteles az VIII/6. pontban a megrendelés lemondása esetére meghatározott díjat megfizetni.

IX. Fizetési feltételek, számlázás

1. A fizetés a Szolgáltató számlájának kézhezvételétől számított 15. napon átutalással történik.

2. Amennyiben olyan Speciális hirdetés közzétételéről szól a megrendelés, amelyet nincs lehetőség a reklámstatisztikákban pontosan nyomon követni, úgy Szolgáltató úgynevezett teljesítési igazolást állít ki a Hirdető vagy Megbízó felé, melyet faxon vagy/és e-mailen megküld, továbbá a számla mellé csatol. A Hirdető a teljesítési igazolás első megküldését követő 2 munkanapon belül jelezheti kifogását a teljesítéssel kapcsolatban. Amennyiben Hirdető nem él kifogással, a teljesítés elfogadottnak tekintendő, a teljesítéssel kapcsolatban Szolgáltató nem fogad el további kifogást, és Hirdető vagy Megbízó köteles a megrendelésben meghatározott díjat megfizetni.

3. Szolgáltató a Hirdető felé a számlákat – eltérő megállapodás hiányában – a megjelenést (teljesítés) követően állítja ki 15 naptári napos fizetési határidővel. Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF I./j) pontja értelmében részteljesítés esetén is számlát kiállítani 15 naptári napos fizetési határidővel.
Függetlenül a fenti IX./1. pontban foglaltaktól, egyedi elbírálás alá esnek
- a politikai hirdetések,
- külföldi székhelyű, különösen off-shore cégek,
- első hirdetők, illetőleg
- azok a Hirdetők vagy Megbízók, akiknek az előző naptári évben nem volt érvényes hirdetési szerződése a Szolgáltatóval, valamint
- azok a Hirdetők vagy Megbízók, akiknek volt ugyan a Szolgáltatóval hirdetési szerződése, de a Hirdető vagy Megbízó a fizetéseit késedelmesen teljesítette, továbbá
- azok a Hirdetők vagy Megbízók, akiknek a hirdetési szerződés megkötésekor lejárt tartozása van a Szolgáltatóval szemben. A felsorolt esetekben Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy, a hirdetéseinek díját a Hirdetőtől vagy Megbízótól előre fizetéssel vagy előleg fizetéssel igényelje.

4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy (a.) amennyiben a Hirdetőnek vagy Megbízónak a Szolgáltató felé lejárt tartozása van, úgy a Hirdető vagy Megbízó megrendelését a tartozás teljes összegének maradéktalan rendezéséig ne fogadja be, illetve (b.) egyedi elbírálás alapján egyes ügyfelek esetében előre fizetési vagy előleg fizetési igénnyel éljen.

5. Az előrefizetést a Hirdetőnek vagy Megbízónak a Szolgáltató által kiállított előlegbekérő levél fizetési határidejéig kell teljesítenie. Ennek elmaradása esetén Szolgáltató az adott megrendelést nem köteles elfogadni, illetve a már létrejött szerződéseket azonnali hatállyal felmondhatja.

6. Késedelmes fizetés esetén a Hirdető a Ptk. 301-301./A §-ba foglalt mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben Hirdető a Szolgáltató vagy megbízottjának felhívására nem teljesíti fizetési vagy számlaadási kötelezettségét, a Szolgáltató vagy megbízott bármely társasága jogosult a Hirdetővel vagy Megbízóval fennálló bármely, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződését azonnali hatállyal felmondani, vagy az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, vagy az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig, vagy előrefizetést kikötni. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy lejárt számlakövetelését bármikor és bármilyen jogi úton érvényesítse.

7. Ha a számlázás devizaneme Hirdető kérésére eltér a megrendelés devizanemétől, akkor a Hirdető részére a számlák a Szolgáltatónak a megrendelés alapjául szolgáló tarifatáblázatában szereplő ár teljesítési időpont napján érvényes MNB középárfolyamon számolt devizaértéke szerint kerülnek kiállításra a Médiaajánlat szerint. Kivételt képez ez alól a 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdése szerinti határozott idejű elszámolás szabálya alá tartozó ügylet, amely során a számla kiállítás napján érvényes MNB középárfolyam alkalmazandó. A számla ellenértékét a számla szerinti pénznemben kell rendezni.

8. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek, továbbá az esetleges behajtási és perköltségek a Hirdetőt vagy Megbízót terhelik. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Hirdetőt vagy Megbízót terheli.

9. Kizárólag számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs.

X. Felelősségi szabályok

1. Hirdető vagy Megbízó felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított Hirdetések (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.

2. Hirdető vagy Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott hirdetési anyagokkal kapcsolatban a Szolgáltatóra kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.

3. Hirdető vagy Megbízó szavatol azért, hogy a Hirdetésben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezték és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.

4. Hirdető vagy Megbízó kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és minőségtanúsítás nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grtv-ben meghatározott kivételekkel.

5. Vis major miatt elmaradt vagy hibásan teljesített Hirdetés tekintetében a Szolgáltató semmiféle kártérítésre nem köteles. Vis majornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.

6. A Szolgáltató a Hirdetés leadását követő változtatásból eredő hibáért csak akkor felelős, ha a Hirdetővel vagy Megbízóval előzetesen nem közölte írásban, hogy a kért változtatás nem teljesíthető. A Szolgáltató az anyagleadási határidőt követően leadott és esetlegesen teljesített módosításokkal kapcsolatos felelősségét kizárja.

7. A vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben a megjelent Hirdetésért a Hirdető vagy a Megbízó a Szolgáltatóval egyetemlegesen felel, a Grtv-ben és az Fttv-ben meghatározott kivételekkel. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) rendelkezéseinek figyelembevételével a Hirdető, mint elektronikus hirdető és a Szolgáltató, mint az elektronikus hirdetés közzétevője is felel az elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásáért.

8. A Hirdető vagy Megbízó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól, mint a Hirdetés közzétevőjétől a Grtv és Fttv szerint a reklámszolgáltatóval és a Hirdetés közzétevőjével egyetemlegesen fennálló felelősségéből és az Ekertv szerint az elektronikus hirdetési szolgáltatóval és az elektronikus hirdetés közzétevőjével együtt fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és jelen ÁSZF Hirdető általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

9. Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Hirdető vagy Megbízó köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató megtérítette, Hirdetőnek vagy Megbízónak a Szolgáltatóval szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.

10. Szolgáltató szerződésszegése esetén bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa az egyedi megrendelésben meghatározott összeg. Szolgáltató nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, vagy várt megtakarításért. Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződés alapján meghatározott árak és egyéb előnyök a fenti felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.

11. A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is.

12. A Hirdető vagy Megbízó mindennemű reklamációt a Hirdetés megjelenésé követő 14 naptári napon belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni.

13. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az egyedi megrendelések, illetve jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámetikai Kódex előírásait kell figyelembe venni. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére Felek hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának vetik alá magukat.

XI. Titoktartás

1. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy minden az üzleti titok körébe tartozó adatot és/vagy információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás írásos engedélyével adnak tájékoztatást harmadik fél részére, vagy teszik számukra hozzáférhetővé.

XI. Hatálybalépés

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. október 15-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF valamely rendelkezésének esetleges módosításáról a Szolgáltató a hatályba lépést 30 nappal megelőzően hivatalos értesítést küld a vele szerződéses jogviszonyban álló Hirdetőknek és Megbízóknak.

Budapest, 2015. október. 12.