A faktor.hu honlapot üzemeltető Nouvelle Media Kft. (Cg.: 01-09-208373, székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 26.-28. 4. em.), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az adatvédelem és adatkezelés körében a következő elveket érvényesíti.

Jelen tájékoztatóban szereplő alapfogalmak meghatározását az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) értelmező rendelkezései tartalmazzák.

Adatkezelési alapelvek

Adatok megszerzésére, kezelésére, tárolására kizárólag meghatározott célból, tisztességes eljárás keretében, jogszabályoknak megfelelő módon kerülhet sor.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes, határozott és félreérthetetlen hozzájárulásával kezel.

Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatok valódiságát és helyességét semmilyen módon nem ellenőrzi, azokért kizárólag a Felhasználó felel.

Adatkezelő különleges (a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó valamint bűnügyi) személyes adatokat semmilyen módon és formában nem gyűjt, nem tárol, és nem kezel.

Adatkezelő biztosítja az általa kezelt és tárolt adatok biztonságát, gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokat jogosulatlan személy ne ismerhesse meg, ne kezelhesse, ne módosíthassa, és ne törölhesse. Adatkezelő által kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő és a megbízásából eljáró Adatfeldolgozók érintett alkalmazottai ismerhetik meg.

Adatkezelő a Honlapról linkeken keresztül elérhető más honlapok tartalmáért, adatkezeléséért, adatvédelméért nem vállal felelősséget. Amennyiben Adatkezelő tudomására jut, hogy a Honlapjáról linken keresztül elérhető más honlap tartalma, működése jogsértő, Adatkezelő a linket azonnal eltávolítja Honlapjáról.

Adatkezelő a jogosult írásbeli megkeresésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről, címéről és tevékenységükről, illetve az esetleges adattovábbítás esetén annak címzettjéről, jogalapjáról és céljáról. A tájékoztatás az Adatkezelő nevére és székhelyére (1134 Budapest, Dévai u. 26-28. 4. em.) címzett levélben kérhető. Amennyiben a tájékoztatást kérő személye egyértelműen azonosítható, Adatkezelő a megkeresésre legkésőbb a kézbesítéstől számított 30 napon belül írásbeli választ ad.

Felhasználó az Adatkezelő nevére és székhelyére (1134 Budapest, Dévai u. 26-28. 4. em.) címzett, Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat és Felhasználó postai címét tartalmazó levélben bármikor kérheti Adatkezelőtől személyes adatainak módosítását, törlését vagy zárolását. Amennyiben a tájékoztatást kérő személye egyértelműen azonosítható, Adatkezelő a Felhasználó kérését a kézhezvételt követően azonnal teljesíti és a Felhasználó adatait módosítja, vagy az adatkezelést megszünteti, vagy a Felhasználó adatait zárolja és annak teljesítéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

Felhasználó az Infotv.-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A Honlap használata során gyűjtött egyéb információk (cookie policy)

A cookie („süti”) egy olyan fájl, illetve adatcsomag, amely akkor kerülhet a felhasználó számítógépére vagy a böngészésre használt más eszközére, amikor a felhasználó egy weboldalt látogat meg.

Az adott weboldal automatikusan elmenthet információkat a Felhasználó számítógépéről, illetve a böngészésre használt egyéb eszközéről (tablet, okostelefon), illetve azokon „sütiket” vagy más hasonló programokat helyezhet el. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Honlapra történő belépéskor és kilépéskor a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül naplózza.

A „sütik” vagy más hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

A Honlap működtetése során külső szolgáltatók (pl. Google) igénybevételével Adatkezelő is használ „süti”-ket.

A „sütik” alkalmazásával Adatkezelő által gyűjtött adatok, információk felhasználásának céljai: a Honlap használatával kapcsolatos felhasználói szokások megismerése, személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Társaság felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Honlapon célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása és felhasználási célok érvényesülése szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

A „sütik” önmagukban nem tudják a felhasználót személy szerint beazonosítani. Adatkezelő ezen, automatikusan rögzített adatokat egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kapcsolja össze, ilyen módon gyűjtött adatok alapján a felhasználó nem azonosítható.

Adatkezelő által használt külső szolgáltatóktól származó „sütik”, illetve más hasonló programok: a Google AdWords remarketing, e-DM retargeting és display/banner retargeting és search remarketing szolgáltatása, a Google Analytics szolgáltatása, Disqus kommentelő rendszer.

Felhasználó az internetböngészőjének beállításaiban részben vagy egészben letilthatja, illetve korlátozhatja a „sütik” alkalmazását, illetve az eszközén lévő „sütiket” törölni tudja eszközeiről. Felhasználó a „sütik” alkalmazásának letiltásával, illetve korlátozásával elfogadja, hogy a „sütik” nélkül a Honlap működése nem teljes értékű.

A Honlapon az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozások is találhatók. E hivatkozások szolgáltatója a saját szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt esetleg felhasználói adatokat képes gyűjteni, melyre az Adatkezelőnek semmiféle ráhatása sincs, s ezen adatgyűjtésekért semmiféle felelősséget nem vállal. A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak.

Jogérvényesítés és a tájékoztató módosítása

Felhasználó Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos panaszával, jogorvoslati kérelmével, jogérvényesítési igényével az Adatkezelőhöz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.), valamint bírósághoz fordulhat.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót – a felhasználók Honlapon történő egyidejű tájékoztatásával – egyoldalúan, bármikor módosítsa.