• Politika

Ítélethirdetés a tévéostrom miatt

Az ügyészek felfüggesztett börtönt kérnek a rendőri vezetőkre. A védőik szerint ártatlanok. A bíróság mai ítélete előtt csak az a biztos, hogy rengeteg volt a sérült és a rendőrség sok szakmai hibát is elkövetett a zavargások idején.

Az ostromNéhány száz fős tömeg vonult az utcára 2006. szeptember 18-án este, miután az akkori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde nyilvánosságra került. A tiltakozók a Parlamentnél gyülekeztek. Később egy cso­port­ átment a Szabadság té­ri tévészékházhoz, mert azt akarták, hogy a köztévé olvassa be a követeléseiket. Erre nem voltak hajlandók és ezután alakult át a tüntetés zavargássá.

Foto: youtube

Foto: youtube

A pár száz fős tömegben többen el­kezd­tek kö­ve­ket do­bál­ni. Felborították a parkoló autókat és fel is gyújtották őket. Aztán rátámadtak a székházat védő rendőrökre is. Sikerült betörniük a székházba, amelyet feldúltak és néhányan fosztogattak is. Az összecsapásban 200 rend­őr sérült meg és száz­mil­li­ó forintnál is nagyobb volt a kár.

A zavargásokA következő napokban rendszeressé váltak a tüntetők és a rendőrök közötti utcai csaták. Egy hónappal később, október 23-án, az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulóján az akkor ellenzéki Fidesz az Astoriához szervezett nagygyűlést. A 300 méterre lévő Erzsébet téren is nagy tömeg várakozott.

Foto: Europress/ Kisbenedek Attila - AFP

Foto: Europress/ Kisbenedek Attila - AFP

Rengeteg ember mozgását kellett volna a rendőrségnek szakszerűen irányítania, kezelnie, de ez nem sikerült. Késő délutánra, estére zavargássá alakultak az események. Rengeteg volt a sérült a tüntetők és a rendőrök között is. Az utcákon barikádokat építettek, egy férfi még egy díszlet tankot is beindított a Városháza téren.

A vádlottakAz ügyészség szerint az ostrom és a zavargások alatt az akkori rendőri vezetők bűncselekményeket követtek el. Három tábornokot - Bene László akkori országos főkapitányt, Gergényi Péter akkori budapesti főkapitányt és Dobozi Józsefet, a Rendészeti Biztonsági Szolgálat (Rebisz) akkori vezetőjét - vádolnak elöljárói intézkedés, illetve utólagos felelősségre vonás elmulasztásával és más katonai bűncselekményekkel. Mellettük néhány alacsonyabb beosztású rendőrtisztet is vádol az ügyészség.

A vádAz ügyészség azt állapította meg, hogy a rend­őrök­nek hi­á­nyos volt a védőfelszere­lé­se, a té­vé­szék­ház­hoz ki­ne­ve­zett hely­szín­pa­rancs­nok pe­dig nem tud­ta ko­or­di­nál­ni a rá­bí­zott rend­őrö­ket és meg­vé­de­ni az épü­le­tet – írja az MTI. Gergényi fő­ka­pi­tány az ügyész­ség sze­rint tudott erről, de nem gondoskodott a megoldásról.

Az Astoria környékén történt zavargásokkal kapcsolatban az ügyészek úgy gondolják, hogy amikor a rendőrök csapatban intézkedtek, akkor a parancsnokaik nem tettek semmit, hogy megelőzzék vagy megakadályozzák a beosztottjaik túlkapásait. A zavargások után pedig nem vizsgálták ki ezeket. Sőt, a tanúként meghallgatott rendőrök igye­kez­tek ho­má­lyos­sá, bi­zony­ta­lan­ná ten­ni a történtek feltárását.

A tanúvallomásokA bün­te­tő­per két éve kez­dő­dött és több mint száz tár­gya­lást tar­tot­tak. Meghallgat­tak két­száz ta­nút és sok szak­ér­tőt. Több par­la­men­ti és szak­ér­tői bizott­ság vizsgálta az ese­mé­nye­ket, még politikusokat is kihallgattak az ügyben.

Gyurcsány Ferenc volt mi­nisz­ter­el­nök a bíróságnak azt mondta, hogy a vádlottak nem követték el azokat a bűncselekményeket, amelyekkel vádolják őket. Az eset­le­ges szak­mai hi­bák elkövetését pedig nem lehet büntetni.

Foto: Europress/ Joe Klamar - AFP

Foto: Europress/ Joe Klamar - AFP

A vizsgálóbizottságok jelentéseiBalsai István volt fideszes or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő (jelenleg alkotmánybíró) a 2010-es kor­mány­vál­tás után mi­nisz­ter­el­nö­ki meg­bí­zott­ként vizs­gál­ta a tör­tén­te­ket. Ő azt mondta, hogy arány­ta­lan volt a rend­őri fel­lé­pé­s a Fidesz nagygyűléséről tá­vo­zók­kal szem­ben. A belvárosban ter­ror­cse­lek­mé­nyek tör­tén­tek és fel­te­he­tő, hogy a rend­őr­ség vezetői legfel­sőbb po­li­ti­kai uta­sí­tás­ra tűr­ték el a túl­ka­pá­so­kat.

A per­ben ugyan­csak ta­nú­ként meg­hall­ga­tott Papp Károly rend­őrtá­bor­nok, je­len­legi or­szá­gos rend­őr­fő­ka­pi­tány 2007-es je­len­té­se sze­rint az úgynevezett csapat­erős te­vé­keny­ség alap­ve­tő­en tör­vé­nyes, de szakszerűtlen volt. Szerinte a könny­gáz és gu­mi­lö­ve­dék hasz­ná­latára nem lett volna szükség. Gönczöl Katalin volt om­buds­man 2007-es jelentése szerint az ese­mé­nye­kért fele­lős volt az egész po­li­ti­kai osz­tály, a köz­szol­gá­la­ti mé­dia, az ér­tel­mi­ség, de hibá­zott a rend­őr­ség, a mi­nisz­ter­el­nök és a köz­tár­sa­sá­gi el­nök is.

A bizonyítékok

Siessetek, mert itt fo­gunk meg­ful­lad­ni! (…)Türelem, az van, de ezek egy­re kö­ze­lebb jön­nek! (...) Annyi rend­őr sé­rült van, hogy ki se tud­juk őket vin­ni. (...) Amerre né­zek, rend­őr, csak az a baj, hogy szer­ve­zet­le­nek és ki­me­rül­tek. (...) Hol a (...) vagy­tok, már el­né­zést!

- mondták a rendőrök a feletteseiknek a rádióban a tévéostrom alatt.  Az elöl­já­rók azon­ban so­ká­ig csak nyug­táz­ták az adá­so­kat és néha fel­szó­lí­tot­ták a rendőröket, hogy tart­sa­nak ki. Órák múl­va hang­zott el az uta­sí­tás: "nyomjátok, gye­re­kek, lő­fegy­ver ki­vé­te­lé­vel min­den en­ge­dé­lyez­ve van".

Mi lehet a büntetés?Az ügyész fel­füg­gesz­tett börtönt kért a vád­lot­tak­ra, így a há­rom tá­bor­nok­ra is. A vé­dők viszont azt kérték a bíróságtól, hogy mentse fel őket.

Egy má­sik, évek­kel ez­előtt le­zá­rult bün­te­tő­el­já­rás­ban 40 em­bert vá­dol­tak meg erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek­kel a szék­ház el­le­ni tá­ma­dás mi­att. Többségük felfüg­gesz­tett börtönt ka­pott. Volt né­hány fel­men­tő íté­let is. Le­töl­ten­dő börtönt ab­ban az ügy­ben csak a vissza­esők kap­tak.

Top 0